Biznesplan – co powinien zawierać?

5 lat ago admin 0

Gdy firma planuje rozpoczęcie działalności lub wdrożenie jakiegoś projektu, konieczne jest określenie jego opłacalności. Dokumentem, który ma opisywać przedsięwzięcie i analizować go pod różnymi względami, zwłaszcza finansowymi, jest biznesplan. Każde przedsiębiorstwo może stworzyć go według swojego uznania lub potrzeb, jednak istnieje kilka standardowych elementów, które powinny zostać w nim zawarte.

Biznesplan musi posiadać oczywiście podstawowe dane dotyczące inwestora, autora dokumentu, nazwy projektu oraz daty jego stworzenia. Na początku niezbędne jest również streszczenie, czyli bardzo krótkie i zwięzłe przedstawienie przedsięwzięcia, w tym jego najważniejszych celów, cech, idei, założeń, a także kosztów i sposobów finansowania.

Kolejna rzecz to charakterystyka firmy. W tym miejscu biznesplan powinien informować o historii przedsiębiorstwa, jego misji, wielkości, wartości majątkowej, statusie prawnym, podziale własności, stanie finansowym, posiadanych certyfikatach itp. Ważne jest również scharakteryzowanie całej kadry, czyli personelu i osób zarządzających firmą. Szczególnie istotny jest opis ich kwalifikacji, doświadczenia i podziału obowiązków zawodowych.

Co jeszcze powinien zawierać biznesplan?

Elementem, który musi być umieszczony w biznesplanie, jest także bardzo dokładny opis oferowanej usługi (bądź produktu) wraz z informacjami dotyczącymi jej cen, metod sprzedaży i pozycji firmy w branży. Ta część biznesplanu powinna zawierać plan strategii marketingowych z uwzględnieniem formy oraz kosztów reklamy i promocji. Konieczna jest analiza aktualnej sytuacji rynkowej oraz określenie szans na sukces i skutków ewentualnych niepowodzeń.

W każdym biznesplanie musi znaleźć się też harmonogram poszczególnych zadań i działań związanych z przedsięwzięciem. Trzeba określić również przewidywany czas ich realizacji. Niezbędny jest także plan organizacyjny (zatrudnianie personelu, szkolenie kadry, wynagrodzenia, terminy i formy płatności, współpraca z innymi podmiotami) oraz plan finansowy (zyski, straty itp.). Biznesplan powinien też zawierać załączniki, czyli różnorodne zestawienia w formie tabel.